PRIVACYSTATEMENT 


Praktijk Kirst, Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08197502, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe drs.T. Kirst met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1.    Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie drs.T. Kirst persoonsgegevens verwerkt:

a.     (potentiële) patiënten;

b.     bezoekers van www.tkirst.com;

c.     alle overige personen die met drs.T. Kirst contact opnemen of van wie drs.T. Kirst persoonsgegevens verwerkt.

 

2.    Verwerking van persoonsgegevens

Drs.T. Kirst verwerkt persoonsgegevens die:

a.     een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.     met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.     tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van drs.T. Kirst zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d.     een betrokkene beschikbaar stelt voor en tijdens deelname aan een e-health-module in het kader van de behandeling.

 

3.    Doeleinden verwerking

Drs.T. Kirst verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.     het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.     het verbeteren van de praktijkwebsite www.tkirst.com; 

c.     het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 

4.    Rechtsgrond

Drs.T. Kirst verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.  toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.  uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.  een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 

5.        Verwerkers

Drs.T. Kirst kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van drs.T. Kirst persoonsgegevens verwerken. Drs.T. Kirst sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

6.        Persoonsgegevens delen met derden

Drs.T. Kirst deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Drs.T. Kirst deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

7.        Doorgifte buiten de EER

Drs.T. Kirst geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt drs.T. Kirst ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.        Bewaren van gegevens

Drs.T. Kirst bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Drs.T. Kirst hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.     medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.     (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.     bezoekers van de website: IP-adressen van websitebezoekers worden gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen in zogeheten logbestanden. Dit doen we om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. Daarna verwijderen we de IP-adressen weer.

 

9.        Wijzigingen privacystatement

Drs.T. Kirst kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van praktijk Kirst, Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie, gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.     Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht drs.T. Kirst te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met drs.T. Kirst door een e-mailbericht te sturen naar kirst020@planet.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop praktijk Kirst, Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie, persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met drs.T. Kirst door een e-mailbericht te sturen naar kirst020@planet.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


 
Opbellen