Gang van zakenDe Aanmelding

Op het spreekuur kunt u alléén op afspraak terecht. De eerste afspraak maakt u telefonisch. U kunt zich op eigen initiatief dan wel op verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, psychiater, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, medisch specialist of maatschappelijk werk aanmelden.

 

Wachtlijst

Het streven is u zo snel mogelijk hulp te bieden door een korte wachttijd. Maar helaas is  een langere wachttijd dan gebruikelijk niet altijd te voorkomen.

Tussen de intake (eerste afspraak en diagnostiek) en de start van de behandeling is er dan echter geen wachttijd meer. Overigens is de wachttijd niet afhankelijk van de aard van uw problemen/klachten noch van de zorgverzekeraar waarbij u klant bent. 

De momentele wachttijd is: 22 weken (stand: 22 mei 2024).


De Intake - het eerste gesprek

Het eerste gesprek dient voor de kennismaking, maar natuurlijk vooral om zicht te krijgen op de klachten of problemen en op de zaken, die wellicht daarmee samenhangen. Dit eerste gesprek duurt evenals de vervolggesprekken drie kwartier.  Meestal is het voor de juiste beoordeling van de aard van de klachten of problemen nodig, meer informatie te krijgen dan in één gesprek mogelijk zal zijn. Om tijd te besparen en de intake fase daardoor kort te houden, worden vragenlijst uitgereikt, die u thuis kunt invullen en vóór het vervolggesprek weer kunt inleveren.

Neemt u bij dit eerste gesprek mee: uw zorgpas of een bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering, een geldig legitimatiebewijs en een verwijsbrief!

In dit eerste gesprek ontvangt u alle noodzakelijke informatie over de gang van zaken, de praktijk, de kosten en uw rechten als cliënt, etc. Ook wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen indien u ermee akkoord gaat dat uw verwijzer op de hoogte wordt gehouden. 

 

ROM Vragenlijsten

Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat zij werken met deze vragenlijsten om na te gaan hoe uw behandeling verloopt en of u de juiste hulp ontvangt. 

Wij vragen u op  meerdere momenten een digitale (klachten)vragenlijst in te vullen: tijdens de intake,  enkele malen tijdens uw behandeling en na afsluiting van uw behandeling. 

 

Het tweede gesprek

In dit gesprek worden de vragenlijsten besproken en aan de hand daarvan verdiepend over de klachten of de problemen gesproken waarvoor u hulp zoekt. De bedoeling is hierdoor tot conclusies te komen over de juiste vorm van behandeling en vervolgens de behandelafspraken te kunnen maken. Soms zijn er ook wel meer gesprekken nodig om alles in kaart te brengen en de doelen en mogelijkheden voor de behandeling helder te krijgen.


De intake-fase wordt afgesloten met het gezamenlijk opstellen van een behandelplan - hierin staan vermeld de randvoorwaarden zoals bekostiging, duur van een gesprek, vermoedelijk aantal sessies, etc.; de met u afgesproken werkwijze/behandelmethode en uw behandeldoelen (over welke thema's moet het gaan, wat moet er veranderen, waaraan wilt u werken).  

 

De Behandeling

Klik op één van de trefwoorden voor informatie over deze vorm van behandeling: psychologische behandeling, psychotherapie, groepspsychotherapie, relatiegesprekkenUnified Protocol en de soma meditatie


Bij alle behandelingen vindt om de 3 maand (indien nodig ook vaker) een evaluatiegesprek plaats over de voortgang van de behandeling en om mogelijk bijstellingen in het behandelplan samen te bepalen.  

In de periodieke evaluatie wordt ook uw tevredenheid met de behandeling ter sprake gebracht: Voelt u zich goed bejegend, begrepen, is er voldoende vertrouwen in de behandelaar en/of de werkwijze en krijgt u voldoende handvatten of inzichten.


Afspraken afzeggen

Indien u verhinderd bent, denkt u daaraan de afspraak op tijd af te zeggen. Op tijd betekent minstens 24 uur van tevoren, zodat de mogelijkheid bestaat het voor u gereserveerde uur nog aan iemand anders beschikbaar te stellen. Het is daarom 24 uur per dag mogelijk om een afspraak af te zeggen middels een ingesproken bericht op de voicemail van de praktijk. 

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden met ingang van 2012 niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, maar worden bij u in rekening gebracht.  


De Afsluiting

Een behandeling wordt afgesloten met een eind-evaluatiegesprek. Met behulp van een evaluatielijst wordt u gevraagd nog eens terug te kijken op de ontwikkelingen gedurende de behandelperiode en inhoudelijke uitspraken te doen over de bereikte veranderingen, de mate van klachtenvermindering, hoe u de gesprekken in positieve of negatieve zin ervaren heeft en tot welke inzichten deze hebben geleid. Daarnaast feedback op de therapeut en kunt u aangeven hoe tevreden u bent over de behandeling in z'n geheel. Deze informatie gebruiken wij om de behandelingen te verbeteren.


Doorverwijzing

Mocht uit de intake blijken dat u door een andere hulpverlener beter geholpen zou kunnen worden, omdat u een andere of meer gespecialiseerde vorm van hulp nodig heeft, zal dat met u worden besproken en wordt u doorverwezen.

Ook als u zich niet helemaal op uw gemak voelt of de 'klik' mist met de therapeut, is het belangrijk dat u dat aangeeft. Aarzelt u daarom niet dit aan te geven. Soms kan het zinvol zijn ook dan aan een doorverwijzing te denken.   


Geheimhoudingsplicht

De psycholoog-psychotherapeut is gebonden aan een geheimhoudingsplicht van hetgeen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Deze verplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan. De psycholoog is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen, als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen.

Als het rapporteren aan een externe opdrachtgever of aan derden deel uitmaakt van de opdracht, dan geldt voor de gegevens, die relevant zijn voor de rapportage, geen geheimhoudingsplicht jegens de ontvanger van de rapportage. Voor het overige heeft de psycholoog een geheimhoudingsplicht betreffende het meerdere dat hem ter kennis mocht komen en niet relevant is voor de rapportage en tegenover derden.

Er zal dus zonder uw toestemming geen informatie worden gedeeld met niet bij uw behandeling betrokken derden!  Verdere informatie over maatregelen betreffende de privacybescherming (conform de AVG) leest u hier

   

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de behandeling? Laat het mij weten, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Mochten we daar niet uitkomen en u wilt een klacht indienen dan kunt u contact opnemen met de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen cliënten die een klacht hebben het klachtenformulierper mail aan Klacht&Company.'  In het klachtenreglement kunt u lezen wat u precies kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten.

Informatie over de klachtenregeling vindt u op de website van de LVVP.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie De Geschillencommissie Zorg in Den Haag die een bindende uitspraak doet.    

Informatie over de geschillencommisie vind u hier.


Aanvullende informatie - Privacyverklaring

Wanneer u in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat na afloop van uw behandelinggegevens, diagnose en zorgzwaartetypering geanonimiseerd aan landelijk data informatiesystemen (DIS/NZa) worden aangeleverd. Mocht u uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Deze is op de praktijk aanwezig. Voor meer informatie: www.nza.nl.Uw rechten als cliënt 

Informatie over uw rechten vindt u hier 

    

 
Opbellen