De Kosten


Per 2022 is de GGZ gereorganiseerd

Het zorgprestatiemodel

Behandeling binnen het Zorgprestatiemodel (ZPM) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft voor 2023 met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, VGZ, CZ, ASR, DSW, ONVZ, Eno, Caresq en Zorg en Zekerheid contracten afgesloten (zie ook  Contracten 2023)  .

De behandeling worden per gesprek rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht volgens met de verzekeraar overeengekomen tarieven. De NZa heeft maximum tarieven vastgesteld waarvan de verzekeraars een contractueel vastgelegd percentage vergoeden. Dit verschilt dus per verzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken - in 2023 €385.

Sinds 2014 wordt er binnen de GGZ een onderscheid gemaakt tussen de behandeling van psychische klachten en van psychische stoornissen. De behandeling van de meeste psychische stoornissen, zoals o.a. depressies en angststoornissen, valt onder vergoede zorg en wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling van psychische klachten, zoals bijvoorbeeld werk- en relatie problemen, wordt niet meer vergoed vanuit de basis verzekering. De behandeling is dan voor eigen rekening of wordt soms vanuit de aanvullende verzekering vergoed (zie onverzekerde zorg).


Tariefbeschrijving in het ZPM


In het ZPM zijn afspraken gemaakt over praktijksetting en te declareren prestaties, die hier kort worden toegelicht. De praktijk valt onder setting 02: ambulante hulp bij een vrijgevestigde regiebehandelaar GZ psychotherapeut, BIG geregistreerd.
Gesprekken worden binnen het ZPM als diagnostiek of als behandeling vastgelegd. De eerste 2- 4 gesprekken (intakefase) vallen onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief, tenzij later nog weer een diagnostiek afspraak wordt ingepland. Ook is de duur van een afspraak van belang voor het tarief. Voor behandelafspraken wordt meestal 45 minuten en voor EMDR-behandelafspraken 90 minuten in de agenda gereserveerd. De tijd die voor u in de agenda is ingepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geduurd heeft. Als het verschil tussen de werkelijke en de ingeplande tijd groter is dan 15 minuten (zowel meer als minder) dan wordt dit volgens de regels van het ZPM wel in de agenda aangepast.  Het geldt voor alle ingeplande contacten: zowel gesprekken op de praktijk als (beeld)bellen en/of online chat.

De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de gehele behandeling is in dit nieuwe zorgstelsel verrekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur.  Alleen reistijd bij huisbezoek en Overleg met een andere zorgverlener over uw behandeling hebben nog wel een eigen tarief.

Als in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt zoals ministerieel is vastgelegd dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek bij de verzekeraar gedeclareerd. Dit telt ook voor uw eigen risico. Eventuele vervolg gesprekken vallen dan onder "niet-basispakketzorg" oftewel onverzekerde zorg.


Tarieven onverzekerde zorg


Behandeling van onverzekerde zorg, zoals o.a. bij werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, dient u zelf te betalen. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. U krijgt per gesprek een factuur met de vermelding "onverzekerde zorg". Het tarief is €117,33 (45 min). Soms vergoedt uw aanvullende verzekeringen dit (gedeeltelijk). Kijkt u dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. "Niet-basispakketzorg" is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing. Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig en er wordt geen informatie doorgegeven aan uw ziektekostenverzekering.

Verwijzing

Indien u last heeft van psychische problemen is uw huisarts uw eerste aanspreekpunt. Deze zal, vaak met de hulp van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), proberen om u te helpen. Pas wanneer dit niet lukt of wanneer uw problemen te gecompliceerd zijn zal de huisarts u verwijzen voor hulpverlening door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. 


Basis GGZ en Specialistische GGZ

Met ingang van 1 januari 2014 valt de eerdere eerstelijns psychologische zorg voortaan onder de generalistische Basis GGZ (BGGZ); psychotherapie of de eerdere tweedelijns behandeling valt onder de specialistische GGZ (SGGZ). Voor alle behandelingen die onder deze zorg vallen is een verwijzing van de huisarts nodig.

De verwijzer (de huisarts, evt. in overleg met de POH-GGZ) bepaalt voor welke behandeling u verwezen wordt. De verwijzer let op de mate waarin uw problematiek een risico vormt voor u of de mensen om u heen; hij schat de complexiteit van uw hulpvraag in; hij bepaalt of er sprake is van een in de DSM-V benoemde stoornis (= een stoornis die omschreven wordt in een handboek met psychiatrische ‘etiketten’: bijvoorbeeld sociale fobie of depressie) en hij maakt een inschatting van de duur en ernst van de symptomen. Op basis van die inschatting wordt u een aantal gesprekken bij de POH-GGZ van de huisarts geboden of naar een psycholoog ofwel psychotherapeut verwezen voor zorg die valt onder de BGGZ danwel de SGGZ.

Specialistsche GGZ (SGGZ): voorheen tweedelijns psychotherapie.
In mijn praktijk bied ik vooral deze zorg aan. U komt voor de SGGZ in aanmerking als de verwijzer inschat dat uw hulpvraag intensievere en langduriger zorg nodig heeft dan  geboden kan worden in de BGGZ. Op de verwijsbrief van de huisarts moet dan ook een verwijzing voor SGGZ en de (vermoedelijke) psychische stoornis vermeld staan.  


Aanvullende informatie - Privacyverklaring


Wanneer u in behandeling bent voor verzekerde zorg dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) dat na afloop van uw behandelinggegevens, diagnose en zorgzwaartetypering geanonimiseerd aan landelijk data informatiesystemen (DIS/NZa) worden aangeleverd. Mocht u uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Deze is op de praktijk aanwezig. Voor meer informatie: www.nza.nl.No Show

Als u op een afspraak niet verschijnt zonder dit langer  dan 24 uur van tevoren te hebben gemeld, geldt dit als een ‘no-show’. U ontvangt in dit geval een factuur voor deze 'no show', deze kunt u niet declareren bij uw zorgverekeraar. De kosten voor een no-show zijn € 70,00.
 

LET OP!!!

Een behandeling in de GGZ valt onder het eigen risico! In 2023 is dat  € 385,00.       


 
Opbellen