Uw rechten als cliënt

Recht op een behandelplan

Alleen met uw toestemming kan een hulpverlener u behandelen. Dat hoeft niet schriftelijk, ook mondelinge toestemming  telt. Ook kan een hulpverlener ervan uitgaan dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit uw gedrag.       

Is een behandeling eenmaal begonnen, dan hoeft een hulpverlener niet meer voor elk onderdeel apart uw toestemming te vragen. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. U bent vrij om de behandeling op elk moment te beëindigen.


Behandelplan

Afspraken over de behandeling worden vastgelegd in het behandelplan en met de cliënt doorgesproken. Binnen redelijke tijd moet het behandelplan er zijn. U kunt een kopie vragen, zodat u de tijd heeft om het plan door te lezen en erover na te denken. De behandeling begint pas als u ermee heeft ingestemd.

Tegen de hulpverlener mag u zeggen wat u niet bevalt aan het plan. Misschien zijn er alternatieven. Wanneer u samen niet tot  overeenstemming kunt komen, kan dat ertoe leiden dat de behandeling stopt.

Het behandelplan wordt geregeld besproken en eventueel bijgesteld. De behandelaar mag het plan niet zomaar wijzigen.  Voor een verandering is uw toestemming nodig.

 

Informatie

De cliënt heeft recht op goede informatie over de therapie of behandeling die wordt aangeboden. Alleen met voldoende   informatie kunt u meedenken en meebeslissen over de behandeling en het behandelplan. De wet schrijft dit ook voor: u beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren. De hulpverlener hoort u daarom in begrijpelijke woorden te informeren over bijvoorbeeld:

  •         aard van de problematiek of diagnose;
  •         behandelmogelijkheden;
  •         doel van de behandeling;
  •         hoe lang de behandeling duurt;

In de wet staan geen uitgewerkte regels over hoe de hulpverlener u moet informeren. Goede informatie is een kwestie van afstemming tussen behandelaar en cliënt. Mocht u niet willen weten wat er aan de hand is of gaat gebeuren, dan kunt u de hulpverlener vragen de meest belangrijke dingen te vertellen en de rest maar even te laten rusten.

Wanneer iets niet duidelijk is, kunt u de hulpverlener altijd om uitleg vragen. U kunt vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis kunt nalezen.


Rapportage 

De cliënt heeft recht op inzage in de rapportage, voor zover die op hemzelf betrekking heeft, voorafgaand aan het uitbrengen van de rapportage aan derden. Als de rapportage feitelijk wordt uitgebracht, heeft hij desgewenst recht op een afschrift, voor zover de rapportage op hem betrekking heeft. Als de opdracht inhoudt dat de rapportage mondeling wordt uitgebracht, wordt de inhoud met de cliënt besproken, voorafgaand aan het uitbrengen van de rapportage aan derden. Op verzoek van cliënt worden die gegevens in de rapportage verwijderd, waarvan cliënt aannemelijk maakt dat ze onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn gezien de doelstelling van de rapportage. Het verzoek om correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in de rapportage wordt schriftelijk ingediend, dan wel in overleg met de cliënt op papier gesteld.

De cliënt heeft in principe het recht rapportering aan een externe opdrachtgever te blokkeren. De cliënt heeft geen recht rapportering aan een externe opdrachtgever te blokkeren als deze een bevoegdheid heeft om rapportage te eisen, ontleend aan een wettelijke regeling.


Als er sprake is van een cliëntsysteem (bijv. een gezin), dan kunnen de personen die deel uitmaken van dat cliëntsysteem niet zonder meer een beroep doen op bovenstaande bepalingen met betrekking tot inzage en blokkering van de rapportage, als het doel van de rapportage en/of de vertrouwelijkheid ten opzichte van de anderen zich daartegen verzetten.
 

Dossier

Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand daar zonder toestemming toegang toe heeft, zodat de vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd is.  De psycholoog geeft de cliënt desgevraagd inzage in en  afschrift van het dossier (tegen kostenvergoeding, maximaal 10,00 euro). Hij biedt daarbij aan tekst en uitleg te verschaffen. Alvorens de cliënt inzage te geven verwijdert de psycholoog de gegevens die betrekking hebben op anderen uit het dossier, voor zover die niet door de cliënt zelf zijn verstrekt. Voor zover onderdelen van het dossier op meerdere personen tegelijk betrekking hebben, heeft geen van die personen recht op afschrift van die onderdelen, tenzij alle gegevens van hemzelf afkomstig zijn of de andere(n) hiertoe schriftelijk toestemming verlenen.


Op verzoek van de cliënt verbetert, vult aan of verwijdert de psycholoog die gegevens in het dossier, waarvan deze aannemelijk maakt dat ze onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn gezien de doelstelling van het dossier, en voor zover  deze op cliënt betrekking hebben. Het verzoek tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens wordt schriftelijk ingediend, dan wel zo nodig in overleg met de cliënt door de psycholoog op papier gesteld.

De psycholoog bewaard het dossier gedurende 15 jaar, daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de cliënt vernietigt hij het dossier ook al eerder, tenzij de professionele relatie wordt uitgevoerd in opdracht van een externe opdrachtgever, die een door de wet toegekende bevoegdheid heeft nakoming van de opdracht te eisen en deze niet met de vernietiging instemt. Het verzoek om vernietiging wordt bewaard.


Gegevensverstrekking

De psycholoog verstrekt uit het dossier uitsluitend die gegevens aan derden die relevant zijn voor de legitieme vraagstelling van die derden en waarvoor de cliënt vooraf gericht en schriftelijk toestemming heeft verleend. Als de psycholoog op grond van een wettelijke bepaling verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, is toestemming van de cliënt niet nodig. De cliënt wordt van de gegevensverstrekking op de hoogte gesteld.


Plichten van de cliënt

Naast rechten heeft u ook plichten.

  • U moet de behandelaar zo goed en zo volledig mogelijk informeren over uw problemen en eerdere hulpverlening, meewerken aan de behandeling en de adviezen opvolgen.
  • U dient op de gemaakte afspraken te verschijnen of deze tijdig af te zeggen.


(Deze informatie is een selectie uit de informatie die over de algemene rechten van cliënten beschikbaar is)

·         U dient op de gemaakte afspraken te verschijnen of die op tijd af te zeggen

Plichten van cliënten

 

  

Plichten van cliënten

 

         Naast rechten hebben cliënten ook plichten.

·         U moet de behandelaar zo goed en volledig mogelijk informeren over uw problemen en eerdere hulpverlening, meewerken aan de behandeling en de adviezen van de hulpverlener opvolgen.

·         U dient op de gemaakte afspraken te verschijnen of die op tijd af te zeggen

 

       Naast rechten hebben cliënten ook plichten.

·         U moet de behandelaar zo goed en volledig mogelijk informeren over uw problemen en eerdere hulpverlening, meewerken aan de behandeling en de adviezen van de hulpverlener opvolgen.

·         U dient op de gemaakte afspraken te verschijnen of die op tijd af te zeggen

 

 
Opbellen